Naše škola dnes

Jsme plně organizovanou základní školou, která se nachází v centru města. Z okrajových částí dojíždějí žáci autobusem nebo vlakem. V současné době probíhá výuka v devíti ročnících. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Vybavení didaktickými pomůckami, učebnicemi a učebními texty je na dobré úrovni. Počítačová síť je rozvedená po celé škole, do všech kmenových tříd, do učebny ICT, učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, sborovny a kanceláře vedení školy. V celé škole se lze připojit k internetu. Audiovizuální, informační a komunikační technika umožňuje efektivní vyučování a podporuje aktivitu a tvořivost žáků. Ve škole pracujeme se třemi interaktivními tabulemi, všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny datarpojektory. Využíváme kvalitní kopírovací zařízení. Průběžně doplňujeme a obnovujeme další potřeby a materiál (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu, vybavení odborných učeben). Ve všech kmenových třídách, učebně přírodopisu a zeměpisu je výškově stavitelný žákovský nábytek. Pravidelně je doplňován knižní fond školní a učitelské knihovny a dětských časopisů.

Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd, které jsou vybaveny funkčním zařízením a moderním výškově stavitelným nábytkem. Plně využíváme odborné učebny a pracovny fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební a výtvarné výchovy, pracovních činností (dílny, žákovská kuchyňka, pozemky pro zahradnickou činnost), tělesné výchovy (dva sportovní sály vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním). Nevyužité prostory školnického bytu jsme rekonstruovali a přebudovali na školní družinu. Prostory školní družiny využíváme k výuce předškoláků v přípravné třídě.

E-mail:  info@zsmik.cz

www.zsmikulasovice.cz
  ředitelna:                  474774109

  mobilní telefon:        736629519
Základní škola
Mikulášovice 20
školní družina:    474774110

školní jídelna:     474774111
474774112
731495480
Mikulášovice
40779